Väteperoxid 3% H2O2

Fungerar blekande på till exempel textilier och hår. Produkten består endast av väteperoxid och destillerat vatten. Inga andra tillsatser.

Säkerhet och Förvaring

Väteperoxid 3% behöver inte säkerhetsmärkas men bör ändå hanteras varsamt.

Stänk i ögonen kan ge upphov till sveda så förebygg med ögonskydd vid hanteringen. Vid kontakt med ögonen, för säkerhets skull, spola ögat med vatten. Om symptom kvarstår efter sköljning, kontakta läkare. 

Väteperoxid 3% är färglös och luktfri och bör därför förvaras åtskilt från drickbart. Undvik att förvara vätskan i annan förpackning om du är osäker på om materialet reagerar med väteperoxid.

Starkare koncentrationer av väteperoxid reagerar med olika metaller så iaktta försiktigthet med att blanda och förvara väteperoxid med metaller.

Förvaras torrt, mörkt och svalt. Undvik direkt solljus som påskyndar utfällningen av syre.